അന്തർദ്ദേശീയ സ്വത്ത് അവകാശങ്ങൾ

ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളോ പരാതികളോ ഉണ്ടായാൽ, ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അവകാശങ്ങളും കുറ്റാരോപിത ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും (ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും) പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.